Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków warszawa

Z pewnością niejednokrotnie zdarzyło się Wam spotkać z różnego rodzaju wytycznymi, dotyczącymi BHP i ppoż. Wiele z nich napisane było językiem trudnym, pełnym kruczków prawnych i niejasnych sformułowań. Niektóre okazały się zbyt obszerne, by przez nie przebrnąć, bo potrafią liczyć nawet kilkadziesiąt stron, inne były z jakichś powodów nieczytelne lub nieaktualne. Kolejne popadały w dygresje, tłumacząc rozwlekle swoje cele i założenia albo rozwodząc się nad drugorzędnymi kwestiami. Dobrą praktyką wobec tego będzie stworzenie jednego, spójnego szablonu, w ramach którego zawrzemy wszystkie podstawowe informacje i zalecenia w pigułce. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na Wasze pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości.

   1. Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego jest wymagana wyłącznie dla obiektów, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem lub kiedy kubatura brutto budynku albo jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000m³, a kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500m³. Dlatego też większość firm o mniejszej powierzchni użytkowej siedziby w ogóle nie musi posiadać takiego dokumentu.

   

   1. Schematy ewakuacji należy obligatoryjnie umieszczać w miejscach dobrze widocznych o ułatwionym dostępie. Powinny one widnieć między innymi w publicznych i prywatnych placówkach edukacyjnych, urzędach, szpitalach i klinikach, muzeach, kinach, teatrach, centrach handlowych, stadionach sportowych, kościołach itp.

   

   1. Właściciel budynku lub pracodawca (w przypadku siedziby firmy) jest zobowiązany:

   

 • stosować się do wymogów techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • zaopatrzyć budynek, lub bezpośrednio okalający go teren np. podwórko w wymagany sprzęt przeciwpożarowy np. podręczne gaśnice typu od A do F, lub hydranty wewnętrzne,
 • zachować dbałość o regularny przegląd i konserwację urządzeń przeciwpożarowych,
 • zapewnić każdej osobie, przebywającej na terenie obiektu budowlanego bezpieczeństwo i możliwość każdorazowej ewakuacji, organizując jej przebieg do momentu przybycia na miejsce Straży Pożarnej,
 • dokonać oznakowania obiektu, zgodnego z przyjętymi normami,
 • dostosować obiekt do przeprowadzania akcji ratowniczej,
 • zapoznać pracowników z wytycznymi przeciwpożarowymi oraz przeprowadzać i czynnie uczestniczyć w szkoleniach w zakresie zasad BHP i ppoż.,
 • ustalić z góry scenariusze postępowania w przypadku pożaru, stanu klęski żywiołowej itp.,
 • prawidłowo zrealizować wstępne plany dostosowania budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej poprzez rozpatrywanie wniosków i wdrażanie rozwiązań zmierzających do poprawy standardów bezpieczeństwa,
 • zabezpieczyć i proporcjonalnie przydzielać środki na realizację zadań z zakresu ppoż.,
 • okresowo rozpatrywać i weryfikować stan zabezpieczenia budynku,
 • umożliwić dostęp do kluczy, pozwalających na szybkie otwieranie i zamykanie pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych,
 • kontrolować przestrzeganie obowiązujących zasad ppoż. przez pracowników,
 • weryfikować stan techniczny urządzeń alarmowych,
 • prowadzić i aktualizować dokumentację związaną z ochroną przeciwpożarową,
 • zapewnić realizację zaleceń pokontrolnych, wydawanych przez odpowiedni organ.

 

 1. Konstruktor budynku np. główny inżynier ma obowiązek:
 • zapewnić wydzielenie dostatecznej liczby dróg, wyjść oraz dojść ewakuacyjnych o ściśle określonym metrażu,
 • zadbać o obudowę podatnych na uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, materiałami ogniochronnymi i termoizolacyjnymi,
 • zabezpieczyć drogi ewakuacyjne przed zadymieniem,
 • uwzględnić przyszłą instalację oświetlenia awaryjnego, odpowiedniej wentylacji pomieszczeń oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego do komunikatów głosowych w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych, a także przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

 

 1. Każde pomieszczenie powinno być wyposażone w ochronę:
 • kanałów wentylacyjnych,
 • tras przewodów elektrycznych,
 • przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego i przegrodach pomieszczeń zamkniętych,
 • konstrukcji stalowych.

Można ją zapewnić między innymi za pomocą:

 • pokrycia danych powierzchni warstwą farb dyspersyjnych,
 • natrysków substancjami ogniochronnymi,
 • okładzin z profilowanych płyt termoizolacyjnych,
 • montażu korytarzy kablowych.

 

 1. Sprzęt gaśniczy powinien się znajdować w miejscach łatwo dostępnych i odpowiednio oznakowanych. Odległość dojścia do niego nie powinna przekraczać 30 metrów. Należy go poddawać regularnej konserwacji, nie rzadziej niż raz do roku. Powinien ponadto posiadać odpowiednie atesty, uprawniające do jego bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania.

 

 1. W przypadku zauważenia lub uzyskania informacji o pożarze należy bezzwłocznie:
 • powiadomić wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie miejsca zagrożenia,
 • zaalarmować służby ochrony obiektu,
 • zadzwonić na nr. telefonu Państwowej Straży Pożarnej (998),
 • w miarę możliwości przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu,
 • udzielić osobom poszkodowanym pierwszej pomocy.

 

 1. W przypadku kontaktu telefonicznego ze Strażą Pożarną niezbędne jest dostarczenie możliwie precyzyjnej informacji na temat:
 • naszej lokalizacji (dokładnego adresu),
 • źródła pożaru,
 • rodzaju płonącego materiału lub obiektu,
 • potencjalnego lub realnego zagrożenia życia ludzi w rejonie objętym pożarem,
 • występowania w pobliżu ognia materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

 

 1. Po zakończeniu procedur ewakuacyjnych koniecznym jest szczelne zamknięcie drzwi do wszystkich pomieszczeń w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się dymu lub ognia.

 

 1. Kierując akcją ewakuacyjną, należy:
 • nie dopuścić do powstania paniki,
 • koordynować i kierować ruchem ludzi w stronę wyjść ewakuacyjnych,
 • odciąć źródła zasilania urządzeń elektrycznych,
 • wydać polecenie zaalarmowania odpowiednich służb,
 • zbadać sytuację i dokonać oceny zagrożenia ludzi,
 • w pierwszej kolejności udzielić pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym,
 • zabezpieczyć teren,
 • sprawdzić poszczególne pomieszczenia,
 • pozostawać w stałym kontakcie ze służbami ratowniczymi.